เว็บไซต์สำเร็จรูป,เขียนเว็บไซต์,สร้างเว็บไซต์,ออกแบบเว็บไซต์,โปรโมทเว็บไซต์,โฆษณาเว็บไซต์
"โปรโมชั่น ออกแบบเว็บ สร้างเว็บ เขียนเว็บ เว็บสำเร็จรูป โปรโมทเว็บ ติดต่อ 02-9074472  

 สิ่งที่ควรทราบ


ระบบที่ใช้บ่อย


 เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์


คำศัพท์และสัญลักษณ์ต่างๆ


คำถามยอดฮิต

แนะนำของฟรี


บทความที่น่าสนใจ


 แผนกบริการ


 

 ลูกค้าใช้บริการ


http://www.pk-decor.com

http://www.o-wat.com

http://www.watkrokkrak.com

 คู่มือสร้างเว็บไซต์

 Link แนะนำ


 

HTML Tag ChartHTML Tag Chart

Tag

Name

Code Example

Browser View

<!-- comment <!--This can be viewed in the HTML part of a document--> Nothing will show 
<A - anchor <A HREF="http://www.yourdomain.com/">Visit Our Site</A> Visit Our Site 
<B> bold <B>Example</B> Example
<BIG> big (text) <BIG>Example</BIG> Example 
<BODY> body of document <BODY>The content of your page</BODY> Contents of your webpage
<BR> line break The contents of your page<BR>The contents of your page The contents of your page
The contents of your page
<CENTER> center <CENTER>This will center your contents</CENTER>

This will center your contents

<DD> definition description <DL>
<DT>Definition Term
<DD>Definition of the term
<DT>Definition Term
<DD>Definition of the term
</DL>
Definition Term
Definition of the term
Definition Term
Definition of the term
<DL> definition list <DL>
<DT>Definition Term
<DD>Definition of the term
<DT>Definition Term
<DD>Definition of the term
</DL>
Definition Term
Definition of the term
Definition Term
Definition of the term
<DT> definition term <DL>
<DT>Definition Term
<DD>Definition of the term
<DT>Definition Term
<DD>Definition of the term
</DL>
Definition Term
Definition of the term
Definition Term
Definition of the term
<EM> emphasis This is an <EM>Example</EM> of using the emphasis tag This is an Example of using the emphasis tag
<EMBED>
embed object <EMBED src="yourfile.mid" width="100%" height="60" align="center">
<EMBED> embed object <EMBED src="yourfile.mid" autostart="true" hidden="false" loop="false">
<noembed><bgsound src="yourfile.mid" loop="1"></noembed>


Music will begin playing when your page is loaded and will only play one time. A control panel will be displayed to enable your visitors to stop the music.
<FONT> font <FONT FACE="Times New Roman">Example</FONT> Example (Tip)
<FONT> font <FONT FACE="Times New Roman" SIZE="4">Example</FONT> Example (Tip)
<FONT> font <FONT FACE="Times New Roman" SIZE="+3" COLOR="#FF0000">Example</FONT> Example 
<FORM> form <FORM action="mailto:you@yourdomain.com">
Name: <INPUT name="Name" value="" size="10"><BR>
Email: <INPUT name="Email" value="" size="10"><BR>
<CENTER><INPUT type="submit"></CENTER>
</FORM>
Name:  
Email:
<H1> heading 1 <H1>Heading 1 Example</H1>

Heading 1 Example

<H2> heading 2 <H2>Heading 2 Example</H2>

Heading 2 Example

<H3> heading 3 <H3>Heading 3 Example</H3>

Heading 3 Example

<H4> heading 4 <H4>Heading 4 Example</H4>

Heading 4 Example

<H5> heading 5 <H5>Heading 5 Example</H5>
Heading 5 Example
<H6> heading 6 <H6>Heading 6 Example</H6>
Heading 6 Example
<HEAD> heading of document <HEAD>Contains elements describing the document</HEAD> Nothing will show
<HR> horizontal rule <HR>
Contents of your webpage (Tip)

Contents of your webpage
<HR> horizontal rule <HR WIDTH="50%" SIZE="3"> Contents of your webpage

Contents of your webpage
<HR> horizontal rule <HR WIDTH="50%" SIZE="3" NOSHADE> Contents of your webpage

Contents of your webpage
<HR>
(Internet
Explorer)
horizontal rule <HR WIDTH="75%" COLOR="#FF0000" SIZE="4"> Contents of your webpage

Contents of your webpage
<HR>
(Internet
Explorer)
horizontal rule <HR WIDTH="25%" COLOR="#6699FF" SIZE="6"> Contents of your webpage

Contents of your webpage
<HTML> hypertext markup language <HTML><HEAD><META><TITLE>Title of your webpage</TITLE></HEAD><BODY>Webpage contents</BODY></HTML> Contents of your webpage
<I> italic <I>Example</I> Example
<IMG> image <IMG SRC="Earth.gif" WIDTH="41" HEIGHT="41" BORDER="0" ALT="a sentence about your site">  
<INPUT> input field Example 1:

<FORM METHOD=post ACTION="/cgi-bin/example.cgi">
<INPUT type="text" size="10" maxlength="30">
<INPUT type="Submit" VALUE="Submit">
</FORM>
Example 1: (Tip)

<INPUT>
(Internet Explorer)
input field Example 2:

<FORM METHOD=post ACTION="/cgi-bin/example.cgi">
<INPUT type="text" STYLE="color: #FFFFFF; font-family: Verdana; font-weight: bold; font-size: 12px; background-color: #72A4D2;" size="10" maxlength="30">
<INPUT type="Submit" VALUE="Submit">
</FORM>
Example 2: (Tip)

<INPUT> input field Example 4:

<FORM METHOD=post ACTION="/cgi-bin/example.cgi">
Enter Your Comments:<BR>
<TEXTAREA wrap="virtual" name="Comments" rows=3 cols=20 MAXLENGTH=100></TEXTAREA><BR>
<INPUT type="Submit" VALUE="Submit">
<INPUT type="Reset" VALUE="Clear">
</FORM>
Example 4: (Tip)


<INPUT> input field Example 5:

<FORM METHOD=post ACTION="/cgi-bin/example.cgi">
<CENTER>
Select an option:
<SELECT>
<OPTION >option 1
<OPTION SELECTED>option 2
<OPTION>option 3
<OPTION>option 4
<OPTION>option 5
<OPTION>option 6
</SELECT><BR>
<INPUT type="Submit" VALUE="Submit"></CENTER>
</FORM>

Example 5: (Tip)

Select an option:

<INPUT> input field Example 6:

<FORM METHOD=post ACTION="/cgi-bin/example.cgi">
Select an option:<BR>
<INPUT type="radio" name="option"> Option 1
<INPUT type="radio" name="option" CHECKED> Option 2
<INPUT type="radio" name="option"> Option 3
<BR>
<BR>
Select an option:<BR>
<INPUT type="checkbox" name="selection"> Selection 1
<INPUT type="checkbox" name="selection" CHECKED> Selection 2
<INPUT type="checkbox" name="selection"> Selection 3
<INPUT type="Submit" VALUE="Submit">
</FORM>
Example 6: (Tip)

Select an option:
Option 1
Option 2
Option 3

Select an option:
Selection 1
Selection 2
Selection 3
<LI> list item Example 1:

<MENU>
<LI type="disc">List item 1
<LI type="circle">List item 2
<LI type="square">List item 3
</MENU>


Example 2:

<OL type="i">
<LI>List item 1
<LI>List item 2
<LI>List item 3
<LI>List item 4
</OL>
Example 1: (Tip)
 • List item 1
 • List item 2
 • List item 3


Example 2:

 1. List item 1
 2. List item 2
 3. List item 3
 4. List item 4
<LINK> link Visit our <A HREF="http://www.yourdomain.com/">site</A> Visit our site
<MARQUEE>
(Internet
Explorer)
scrolling text <MARQUEE bgcolor="#CCCCCC" loop="-1" scrollamount="2" width="100%">Example Marquee</MARQUEE> Example Marquee(Tip)
<MENU> menu <MENU>
<LI type="disc">List item 1
<LI type="circle">List item 2
<LI type="square">List item 3
</MENU>
 • List item 1
 • List item 2
 • List item 3
<META> meta <META name="Description" content="Description of your site">
<META name="keywords" content="keywords describing your site">
Nothing will show 
<META> meta <META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="4;URL=http://www.yourdomain.com/"> Nothing will show
<META> meta <META http-equiv="Pragma" content="no-cache"> Nothing will show (Tip)
<META> meta <META name="rating" content="General"> Nothing will show (Tip)
<META> meta <META name="ROBOTS" content="ALL"> Nothing will show (Tip)
<META> meta <META NAME="ROBOTS" content="NOINDEX,FOLLOW"> Nothing will show (Tip)
<OL> ordered list Example 1:

<OL>
<LI>List item 1
<LI>List item 2
<LI>List item 3
<LI>List item 4
</OL>


Example 2:

<OL type="a">
<LI>List item 1
<LI>List item 2
<LI>List item 3
<LI>List item 4
</OL>

Example 1:
 1. List item 1
 2. List item 2
 3. List item 3
 4. List item 4

Example 2:

 1. List item 1
 2. List item 2
 3. List item 3
 4. List item 4
<OPTION> listbox option <FORM METHOD=post ACTION="/cgi-bin/example.cgi">
<CENTER>
Select an option:
<SELECT>
<OPTION>option 1
<OPTION SELECTED>option 2
<OPTION>option 3
<OPTION>option 4
<OPTION>option 5
<OPTION>option 6
</SELECT><BR>
</CENTER>
</FORM>
Select an option: (Tip)

<P> paragraph This is an example displaying the use of the paragraph tag. <P> This will create a line break and a space between lines.

Attributes:

Example 1:<BR>
<BR>
<P align="left">
This is an example<BR>
displaying the use<BR>
of the paragraph tag.<BR>
<BR>
Example 2:<BR>
<BR>
<P align="right">
This is an example<BR>
displaying the use<BR>
of the paragraph tag.<BR>
<BR>
Example 3:<BR>
<BR>
<P align="center">
This is an example<BR>
displaying the use<BR>
of the paragraph tag.

This is an example displaying the use of the paragraph tag.

This will create a line break and a space between lines.

Attributes:

Example 1:

This is an example
displaying the use
of the paragraph tag.

Example 2:

This is an example
displaying the use
of the paragraph tag.

Example 3:

This is an example
displaying the use
of the paragraph tag.

<SMALL> small (text) <SMALL>Example</SMALL> Example
<STRONG> strong emphasis <STRONG>Example</STRONG> Example
<TABLE> table Example 1:

<TABLE BORDER="4" CELLPADDING="2"  CELLSPACING="2" WIDTH="100%">
<TR>
<TD>Column 1</TD>
<TD>Column 2</TD>
</TR>
</TABLE>

Example 2: (Internet Explorer)

<TABLE BORDER="2" BORDERCOLOR="#336699" CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" WIDTH="100%">
<TR>
<TD>Column 1</TD>
<TD>Column 2</TD>
</TR>
</TABLE>

Example 3:

<TABLE CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" WIDTH="100%">
<TR>
<TD BGCOLOR="#CCCCCC">Column 1</TD>
<TD BGCOLOR="#CCCCCC">Column 2</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Row 2</TD>
<TD>Row 2</TD>
</TR>
</TABLE>

Example 1: 
Column 1 Column 2


Example 2:
Column 1 Column 2


Example 3:
Column 1 Column 2
Row 2 Row 2

<TD> table data <TABLE BORDER="2" CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" WIDTH="100%">
<TR>
<TD>Column 1</TD>
<TD>Column 2</TD>

</TR>
</TABLE>

Column 1 Column 2

 

<TH> table header <DIV align="center"><TABLE>
<TR>
<TH>Column 1</TH>
<TH>Column 2</TH>
<TH>Column 3</TH>

</TR>
<TR>
<TD>Row 2</TD>
<TD>Row 2</TD>
<TD>Row 2</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Row 3</TD>
<TD>Row 3</TD>
<TD>Row 3</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Row 4</TD>
<TD>Row 4</TD>
<TD>Row 4</TD>
</TR>
</TABLE>
</DIV>
Column 1 Column 2 Column 3
Row 2 Row 2 Row 2
Row 3 Row 3 Row 3
Row 4 Row 4 Row 4
<TITLE> document title <TITLE>Title of your webpage</TITLE> Title of your webpage will be viewable in the title bar. 
<TR> table row <TABLE BORDER="2" CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" WIDTH="100%">
<TR>
<TD>Column 1</TD>
<TD>Column 2</TD>
</TR>
</TABLE>

 
Column 1 Column 2

 

<TT> teletype <TT>Example</TT> Example
<U> underline <U>Example</U> Example
<UL> unordered list Example 1:<BR>
<BR>
<UL>
<LI>List item 1
<LI>List item 2
</UL>
<BR>
Example 2:<BR>
<UL type="disc">
<LI>List item 1
<LI>List item 2
<UL type="circle">
<LI>List item 3
<LI>List item 4
</UL>
</UL>
Example 1:

 • List item 1
 • List item 2


Example 2:

 • List item 1
 • List item 2
  • List item 3
  • List item 4

 

 

บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัด
Tel. 02-9074472-3  Fax 02-9074474

Copyright @ 2009, By : Owatmate.com